- تراکم جمعیت با بررسی و مقایسه تراکم جمعیت در کل کشور،

- تراکم جمعیت

با بررسی و مقایسه تراکم جمعیت در کل کشور، استان تهران، استان سمنان شهرستان های استان سمنان، شهرستان میامی، بخش کالپوش، دهستان نردین و رضوان می بینیم استان سمنان کم تراکم ترین استان کشور و استان تهران بیشترین تراکم را در سال های 65 و 75 و85 داشته اند. اما تراکم بخش کالپوش بیشتر از تراکم استان سمنان و شهرستان های آن بوده است و در بین دو دهستان رضوان و نردین بیشترین تراکم مربوط به رضوان بوده است. در صورتی که تراکم دهستان نردین از تراکم استان هم در این سال ها کمتر بوده است.[1]

مقایسه تراکم جمعیت منطقه کالپوش با شهرستان های استان سمنان و کل استان و کشور

عنوان

جمعیت

تراکم

مساحت

75

85

75

85

 

کل کشور

60055488

70472846

87/36

27/43

1628554

استان سمنان

501447

589742

5

6

97491

شهرستان میامی

34246

37900

1/4

6/4

8289

بخش کالپوش

15804

17050

1/10

11

1553

دهستان رضوان

10711

11536

5/28

6/30

376

دهستان نردین

5093

5514

3/4

7/4

1177

 

 

نقشه 1. تراکم دهستان های رضوان و نردین سال 90.

2-7-4- ساخت سنی و جنسی جمعیت

(الف): ساخت جنسی

از 19192 نفر جمعیت منطقه کالپوش، 9799 نفر را مردان و 9393 نفر را زنان تشکیل می دهند و نسبت جنسی در منطقه کالپوش برابر 42/105بوده است. این نسبت در روستاهای قسمت های شمالی و شمال غربی ناحیه (دهستان رضوان) با قسمت های جنوبی و مرکزی ناحیه (دهستان نردین) به دلیل وضعیت اقتصادی و اجتماعی و میزان مهاجر فهرستی متفاوت بوده، به طوری که در دهستان نردین 20/110 و در دهستان رضوان 27/103 است.[1] . سالنامه های آماری، 75، 85

  
نویسنده : ولی قلی زاده ; ساعت ٦:٢٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٠ آذر ،۱۳٩۱